สัมมนาวิชาการประจำปี ภายใต้หัวข้อ "ปฏิรูปเกษตรไทย ... สู่เกษตรมูลค่าสูง"
27 Sep 2022 99

วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีวิทยุ มก. จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ภายใต้หัวข้อ "ปฏิรูปเกษตรไทย ... สู่เกษตรมูลค่าสูง" 


Highlights


ปาฐกถาพิเศษ "ทำไมต้องปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ" โดย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ การปฏิรููปประเทศด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเท่าเทียม และปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ ผ่าน 5 กิจกรรม (Big Rock) ได้แก่ เกษตรมูลค่าสูง ท่องเที่ยวคุณภาพสูง พัฒนา SMEs ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการพัฒนากำลังคน


การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างเกษตรมูลค่าสูง โดย คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร หอการค้าไทย ชูเป้าหมายปรับเปลี่ยนพื้นที่ 10% ไปสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป


อนาคตงานปฏิรูปการผลิต ด้านการเกษตรตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดย คุณฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ ที่เน้นเพิ่มมูลค่า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัย ตอบโจทย์ความมั่นคงอาหาร สร้างความยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพ


ปลดล็อคงานวิจัย ... จากหิ้งสู่ห้าง โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประเทศไทยมีความพร้อมด้านงานวิจัย และจุดเริ่มต้นที่ดีของเทคโนโลยี จะทำอย่างไรที่จะนำของดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 


เสวนาพิเศษ "ปฏิรูปเกษตรไทยสู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน" 

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร มุ่งสู่การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหญ่ 

ระบบมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย 

Succsee Case เกษตรมูลค่าสูง สินค้ามะพร้าวน้ำหอม จ.ราชบุรี จากเกษตรกร สู่ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมแนวหน้า และ "ก้าวต่อไปของเกษตรมูลค่าสูงในแผนพัฒนาฉบับที่ 13"

งานวิจัยและนวัตกรรมกับเกษตรมูลค่าสูง 


????️????️ รับฟังสัมมนาย้อนหลัง ได้ที่ https://youtu.be/yosdgF5z9D8


Cr: Agri TCC&BOT